Α' Λυκείου

Aλγεβρα 3 ώρες  Aρχαία 2 ώρες
Γεωμετρία 2 ώρες Nεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Φυσική 3 ώρες Σύνολο 4 ώρες
Χημεία 2 ώρες    
Nεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες    
Σύνολο 12 ώρες