Εξετάσεις Πρότυπων Σχολείων

Εξετάσεις Πρότυπων  Σχολείων

Πρότυπα σχολεία

Το υπουργείο παιδείας από το 2013 ορίζει την εισαγωγή των μαθητών σε πρότυπα σχολεία  από Στ’ Δημοτικού προς Α’ Γυμνασίου και από Γ’ Γυμνασίου προς Α’ Λυκείου με εξετάσεις. Τα Πρότυπα και τα Πειραματικά σχολεία είναι δημόσια σχολεία της χώρας μας στα οποία προάγεται η καινοτομία και η διαφοροποιημένη μάθηση. Το εκπαιδευτικό τους προσωπικό είναι ειδικά επιλεγμένο και άρτια καταρτισμένο. Ενώ τα Πρότυπα αφορούν μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα Πειραματικά συναντώνται σε όλες τις βαθμίδες. Ωστόσο τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία διαφέρουν και μεταξύ τους, αλλά και με τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. Από τα 60 σχολεία πανελλαδικά, ορίστηκαν 5 πρότυπα και 55 πειραματικά.

Διαδικασία εισαγωγής

Η διαδικασία εισαγωγής γίνεται με αίτηση των υποψήφιων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ΕΕΠΠΣ δηλώνοντας το εκάστοτε σχολείο που επιθυμούν και οι εξετάσεις διεξάγονται μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές θα αξιολογηθούν σε δεξιότητες που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα μαθηματικά. Η εισαγωγή μαθητών για την πλήρωση των κενών θέσεων της Α ‘Λυκείου των Πρότυπων θα γίνει με παρόμοια διαδικασία με εκείνη που αναφέρθηκε παραπάνω για την εισαγωγή την μαθητών στα Πρότυπα γυμνάσια.

Προσομοιώσεις εξετάσεων

Στο Φροντιστήριο Κύβος προσφέρουμε την καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια. Με έμπειρους καθηγητές στις εξετάσεις των Πρότυπων και με πραγματικές προσομοιώσεις εξετάσεων, τα παιδιά αποκτούν προβάδισμα επιτυχίας στις εξετάσεις. Οι μαθητές με τις προσομοιώσεις εξετάσεων, εξοικειώνονται με τη διαδικασία, μαθαίνουν να διαχειρίζονται το χρόνο τους, τηρώντας αυστηρά τις 2,5 ώρες εξέτασης και μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το άγχος τους.