Ενημέρωση γονέα

Ενημέρωση γονέα

 

Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο και συμμεριζόμενοι την αγωνία σας, φροντίζουμε να βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία μαζί σας. Έτσι:

v Πραγματοποιούμε δύο φορές τον χρόνο τακτική ενημέρωση αλλά και άλλες προγραμματισμένες προσωπικές συναντήσεις, όπου ειδοποιείστε για την απόδοση των παιδιών σας και συντονίζουμε από κοινού ενέργειες για τη βελτίωσή τους και την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών τους.

v Οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας βρίσκονται στη διάθεσή σας κάθε στιγμή που εσείς κρίνετε αναγκαία και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους είτε τηλεφωνικά είτε στον χώρο του φροντιστηρίου.

v Ειδοποιείστε ΑΜΕΣΑ για τυχόν απουσίες των παιδιών σας και παραλήψεις στις υποχρεώσεις τους.  

v Προσφέρουμε συμβουλευτική μαθητών και γονέων, όπου παρέχουμε αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και αποσαφηνίζουμε έννοιες όπως «Επιστημονικά Πεδία», «Βαθμός πρόσβασης», «Συντελεστής Βαρύτητας», «Υπολογισμός Μορίων»

v Φροντίζουμε για την καλύτερη καθοδήγηση και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών μας, παρουσιάζοντάς τους το σύνολο των σχολών ανά Επιστημονικό Πεδίο, το πρόγραμμα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές τους.

v Και βέβαια βρισκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών τους δελτίων, για την αποφυγή τυχόν λαθών και παραλήψεων.

 

Κ αθοδήγηση

Υ πευθυνότητα

Β οήθεια

Ο ργάνωση

Σ υντονισμός